Schlagwörter » Paul Celan

Celan, 1970

Celan, 1970

From frame to door,
the obvious defers, denying

entry as if
an eye could reclaim

or separate

the fallen tear
and the river’s skin, 61 weitere Wörter

Poetry

​“Poetry is a sort of homecoming.“

—Paul Celan, poet and translator (23 Nov 1920-1970).


Thought For Today

Những Viên Sỏi Nhỏ | Microliths - Paul Celan

Mỹ học vì thế đòi hỏi sự ẩn giấu và tưởng thưởng nó, đạo đức học lại đòi hỏi sự công khai và trừng phạt sự ẩn giấu. 599 weitere Wörter

Tiểu Luận – Nhận Định| Essays - Criticisms