KAYAPO: Bible NT

Galatians (Garaxa) 5:22-23

22 Nhym be, dja Metĩndjwỳnh Karõ ta ar ajo ba. Gar arỳm ô’ã amã me abê. Ne ajte akĩnhtire. Ne ajte adjumar mex. 97 weitere Wörter